Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống sẽ là một khoảng lặng cho tâm hồn, nếu chỉ còn 1 ngày để sống bạn sẽ làm gì? nếu chỉ sống được…