Find Us Contact Us

TRẦN HUY HOÀNG

Điểm số không đủ tư cách nói lên giá trị của một con người

Chúng ta đang sống trong một xã hôi mà nơi đó đặt nặng bằng cấp, điểm số để đánh giá, giá trị của một con người. Quả thật đó là một phương pháp hữu hiệu để nhận biết quá trình học tập của một người, nhưng phương pháp đó lại chưa được thông minh, trái lại còn tạo ra những mặt trái cho xã hội. Cụ thể là những thực trạng bằng cấp và điểm số mà chúng ta đang thấy ở thế gian hiện nay. Hãy cùng chung tay vun đắp cho thế gian này trở nên đáng sống hơn, dựa trên các nền tảng sau:

Trí Tuệ và Yêu Thương kết hợp Đạo Đức cùng Nghị Lực.

Follow us